Pakalpojumi

Ekspertīze apdrošināšanas veidos > Civiltiesiskās atbildības aizsardzība

Jums būs vajadzīga civiltiesiskās atbildības aizsardzība gadījumā, ja Jums vai Jūsu kompānijai tiek iesniegta pretenzija par zaudējumiem, kas nodarīti trešajām personām. Pastāv daudzi un dažādi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidi, bet vispopulārākie ir:

Vispārējā un produkta atbildība

Vispārējā un produkta atbildība nodrošina segumu prasības gadījumā saistībā ar zaudējumiem, kas nodarīti trešajai personai vai īpašumam, vai arī apkārtējai videi saistībā ar polises īpašnieka saimniecisko darbību, tā atbildībā esošu īpašumu, kā arī ražoto produktu vai sniegtajiem pakalpojumiem.

Profesionālā atbildība

Profesionālā civiltiesiskā atbildība (zināma arī kā Profesionālā atbildība, Kļūdas un neuzmanība utml.) nodrošina pret prasībām kļūdas vai neuzmanības gadījumā, uzticības laušanas gadījumā, profesionālo pienākumu nepildīšanas gadījumā, nepatiesas informācijas atspoguļošanas un citas „profesionālās nolaidības” gadījumā, izņemot negodīgu, krāpniecisku, krimināli sodāmu vai citu ļaunprātīgu rīcību. Profesionālās atbildības apdrošināšana ir svarīga auditoriem, ārstiem, notāriem, arhitektiem, apdrošināšanas brokeriem utml. Daudzi no šiem atbildības veidiem Baltijas valstīs ir obligāti.

Direktoru un amatpersonu atbildība

Direktori un citas amatpersonas (personas, kas ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu) kompānijā var tikt konfrontētas ar prasību par trešajai pusei nodarītiem zaudējumiem, kas tiem radīti vadītāju nepareizu lēmumu rezultātā. Gadījumā, ja prasība nonāk tiesā, aizstāvības izmaksas var būt ievērojamas – pat gadījumos, ja aizstāvība ir sekmīga. Direktoru un amatpersonu atbildības apdrošināšana ir paredzēta, lai izmaksātu kompensācijas, jebkāda veida maksas vai zaudējumu atlīdzību, kas ir jāizmaksā saistībā ar prasību, kas iesniegta saistībā ar apdrošinātā direktora vai amatpersonas nepareizu rīcību, kā arī saistītās aizstāvības izmaksas.

Direktoru un amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise sastāv no divām sadaļām:

 • Sadaļa A - Direktoru un amatpersonu polise sedz direktorus un amatpersonas tādu prasību gadījumā, kad kompānijai nav atļauts tās segt;
 • Sadaļa B - Atlīdzība kompānijai sedz kompānijas atbildību gadījumā, ja prasība tiek celta pret direktoriem un amatpersonām, un kompānijai ir atļauts segt radītos zaudējumus.

Direktoru un amatpersonu atbildības polise var tikt paplašināta, ietverot atbildību par darba devēja praksi, t.i. - prasības saistībā ar pārkāpumiem attiecībā uz darba devēja praksi: nepaaugstināšana amatā, diskriminācija, seksuāla uzmākšanās, netaisna atlaišana utml.

Darba devēja atbildība

Darba devēja atbildība sedz zaudējumus, kas nodarīti apdrošinātā darbiniekiem vai viņa/viņas īpašumam, par ko apdrošinātajam ir jānes atbildība. Papildus tiešiem materiāliem zaudējumiem darba devēja atbildība var segt nemateriālus zaudējumus, piemēram, par mentāliem pārdzīvojumiem utml., līdz zināmai robežai, kas norādīta apdrošināšanas polisē.

Obligātā automašīnu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Automašīnas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nodrošina segumu zaudējumu gadījumā, kas nodarīti trešai personai vai tās īpašumam, ko izraisījis apdrošinātais transportlīdzeklis.

Automašīnu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Baltijas valstīs ir obligāta, t.i. - katram automašīnas īpašniekam ir pienākums iegādāties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas nodrošina segumu līdz zināmam līmenim, ko prasa vietējā likumdošana. Tomēr obligātie limiti vienmēr nav pietiekoši. Tādēļ iesakām apsvērt iespēju iegādāties brīvprātīgo automašīnu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas segtu apdrošinātā atbildību, kas pārsniedz obligātos atlīdzības limitus un segumu (piemēram, nemateriālo zaudējumu gadījumā utml.).

Pārvadātāja atbildība (saīsinājums angļu val. CMR)

Pārvadātāja civiltiesiskā atbildība sedz:

 • Pārvadātāja atbildību, atbilstoši konvencijai Par Līgumu par Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem pa sauszemes ceļiem, tā dēvēto CMR Konvenciju (Ženēva, 1956 gada maijs);
 • Kravas glābšana, pārvadāšana, papildus uzglabāšanas izmaksas;
 • Finansu zaudējumi zaudēta svara dēļ bojātas kravas gadījumā;
 • Juridiskās un citas izmaksas, kas radušās, lai aizstāvētos pret prasītājiem;
 • Vidējās zaudējumu regulēšanas izmaksas.

Kravu apdrošināšana ar CMR polisi iekļauj preces, ko par samaksu pārvadā ceļa transportlīdzekļi gadījumos, kad preču pieņemšana un nodošana notiek divās atsevišķās valstīs, no kurām vismaz vienā atrodas līgumslēdzēja puse. CMR apdrošināšana nesegs pārvadājumus tikai vienas valsts robežās, tādos gadījumos atlīdzība netiek izmaksāta.

Civiltiesiskā atbildība aviācijā

Civiltiesiskā atbildība aviācijā sedz prasības, kas saistītas ar atbildību par lidmašīnas vadību (piemēram, atbildība par nāvi vai ievainojumiem, ko guvuši gaisa pasažieri), lidostas telpu pārvaldi, produktus un pakalpojumus, kas paredzēti un/vai plānoti ar lidošanu saistītām darbībām.

Ar jūras risku saistītā atbildība

Ar jūras riskiem saistītas šādas atbildības:

 • Kuģu nomnieku atbildība – apdrošina kuģa nomnieka civiltiesisko atbildību pret kuģa īpašnieku un citām pusēm;
 • Jahtu ostu operatoru atbildība – apdrošina jahtu ostas operatora atbildību pret jahtas īpašnieka prasībām, kamēr jahta atrodas ostas uzraudzībā un kontrolē;
 • Kuģu remontētāju civiltiesiskā atbildība – apdrošina kuģu remontētāju atbildību, kamēr kuģis atrodas viņu pārraudzībā un kontrolē;
 • Stividoru civiltiesiskā atbildība – apdrošina stividora atbildību pret zaudējumiem kuģiem un to kravām, kamēr kuģis atrodas to pārraudzībā un kontrolē, lai kuģī iekrautu vai izkrautu kravu;
 • Termināla operatoru civiltiesiskā atbildība – apdrošina termināla operatora atbildību par kravu, kamēr tā atrodas termināla operatora pārraudzībā un kontrolē;
 • Piestātņu īpašnieku civiltiesiskā atbildība – apdrošina piestātnes īpašnieka civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kas nodarīti kuģiem un to kravām, kamēr tiek izmantota to uzraudzībā esošā piestātne;
 • Kuģu būvētāja risks – tiek apdrošināti materiāli, no kuriem tiek būvēts kuģis, pabeigtais kuģis pret fiziskiem bojājumiem un būvētāja atbildība pret īpašnieku, kamēr kuģis tiek pabeigts un nodots īpašniekam.

Kuģu īpašniekiem un nomniekiem nepieciešama P&I (angļu val. Protection & Indemnity) apdrošināšana attiecībā pret trešām pusēm un zaudējumiem, ko varētu radīt atbildība pret trešām pusēm un zaudējumi, kas varētu rasties no kuģu atrašanās to īpašumā vai lietošanā. Riski, ko sedz tipiska P&I apdrošināšana, ir kravas zaudējums vai tai radītie bojājumi, zaudējumi, kas radīti apkārtējai videi, miesas bojājumi vai zaudējumi īpašumam, kur cietuši pasažieri vai apkalpe, personu ievainojumi sadursmes gadījumā, vraka aizvākšanas izmaksas, kā arī izmaksas par tādu personu repatriāciju, kas ar kuģi pārvietojas bez biļetes.

Personiskā atbildība

Personiskās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz atbildību pret trešajām personām (piemēram, kaimiņiem) nodarītiem zaudējumiem, par zaudējumiem to īpašumam vai miesas bojājumiem, ko bez ļauna nodoma radījis apdrošinātais, viņa ģimenes loceklis vai mājdzīvnieks. Zaudējumi vai bojājumi, ko radījis bērns (nepilngadīgs), parasti tiek segti arī tad, ja nodarījums ir bijis ļaunprātīgs.