Pakalpojumi

Ekspertīze apdrošināšanas veidos > Finansu zaudējumu aizsardzība

Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā kompānijas finansu stabilitāte var tikt aizsargāta ar zemāk minētiem apdrošināšanas veidiem (lūdzu, vērsieties pie mums, lai noskaidrotu, kurš apdrošināšanas veids ir vispiemērotākais, lai aizsargātu Jūsu finansu plūsmu):

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana ir paredzēta, lai segtu paredzēto ienākumu zaudējumu, ar ko kompānijai var nākties saskarties katastrofas, tādas kā ugunsgrēka, rezultātā, kad kompānijas darbība tiek pārtraukta vai apturēta. Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana sedz:

 • Peļņu, ko kompānija būtu guvusi, ja tās īpašums nebūtu bojāts ar apdrošināšanas segumā paredzēto negadījumu;
 • Fiksētās izmaksas, tādas kā algas, banku procenti utml., kas jāsedz arī tādā gadījumā, ja biznesa pamatdarbība ir uz laiku pārtraukta;
 • Izmaksas, kas kompānijai jāsedz, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pamatbiznesa atsākšanu.

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana nevar tikt iegādāta kā atsevišķs produkts, t.i. - polise sāk darboties tikai tādā gadījumā, ja uzņēmējdarbības pārtraukumu ir radījis fizisks bojājums vai zaudējums, ko sedz attiecīgā Īpašuma bojājumu vai Iekārtu salūšanas polise.

Negūtās peļņas apdrošināšana (saīsinājumā angļu val. ALOP)

Negūtās peļņas apdrošināšana nodrošina apdrošināšanas segumu gadījumā, ja finansu zaudējumi notiek celtniecības/konstrukciju uzstādīšanas darbu novēlošanās dēļ. Šis apdrošināšanas segums sedz zaudējumus bruto peļņas izteiksmē, ko kompānija cieš tādēļ, ka ir samazinājies apgrozījums un/vai palielinājušās darbu izmaksas novēlošanās dēļ, ko izraisījis apdrošināšanas gadījums. Apdrošināšanas aizsardzība šim apdrošināšanas veidam sāk darboties tikai gadījumā, ja šo aizkavēšanos ir izraisījis fizisks bojājums vai zaudējums, ko nosedz attiecīgā Būvniecības visu risku vai Iekārtu uzstādīšanas visu risku polise.

Skatīt arī Būvniecības visu risku/ Iekārtu uzstādīšanas visu risku apdrošināšanu.

Avansa maksājumu garantijas

Ja darbu izpildītājs nepilda līgumsaistības, avansa maksājumu garantija garantē, ka pasūtītājs saņems atpakaļ izpildītājam pārskaitīto avansu.

Darbu izpildes garantija

Darbu izpildes garantija nodrošina finansiālu garantiju, ka parakstītais līgums tiks izpildīts. Ja izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, darbu izpildes garantija garantē fiansiālu kompensāciju fiksētas summas robežās.

Kredītu apdrošināšana

Kredītu apdrošināšana piedāvā aizsardzību, piemēram, gadījumos, ja pasūtītāji nemaksā savus parādus apdrošinātajam reālas vai pārejošas maksātnespējas dēļ. Kredītu apdrošināšana var tikt izmantota gan pasūtītājiem vietējā (tā sauktā „Tirdzniecības kredītu apdrošināšana”), gan eksporta (tā sauktā „Eksporta kredītu apdrošināšana”) tirgū. Kredītu apdrošināšana ne tikai nodrošina segumu zaudējumu gadījumā pasūtītāju maksātnespējas dēļ, bet arī dod iespēju kontrolēt risku un novērst zaudējumus nākotnē, kā arī nodrošina parādu piedzīšanas mehānismu zaudējumu gadījumā.

Apdrošināšanas produkti finansu institūcijām

Pastāv virkne apdrošināšanas produktu, kas radīti tieši bankām un citām finansu institūcijām.

Banku kompleksā apdrošināšana (saīsinājums angļu val. BBB) ietver segumu šādiem gadījumiem:

 • Noziedzīga darbība (darbinieku negodīgums) – negodīga/ļaunprātīga darbība, ko veicis bankas darbinieks ar nodomu radīt bankai zaudējumus vai gūt personisku finansiālu labumu;
 • Telpas un tranzīts – ja skaidra nauda vai tās ekvivalents tiek zaudēts zādzības vai mistiskas neizskaidrotas pazušanas rezultātā, vai tiek savādāk bojāts, iznīcināts vai pārvietots bankas telpās, vai arī transportēšanas laikā bruņotā transportlīdzeklī, vai arī bankomātā;
 • Viltoti čeki un vērtszīmes – zaudējumi, ko radījuši viltots paraksts uz jebkādiem čekiem, vērtspapīriem, parādzīmēm, kā arī citiem dokumentiem, ko bankai jāapmaksā vai kas ir tikuši apmaksāti. Zaudējumi, kas radušies bankai labā ticībā rīkojoties atttiecībā uz vērtspapīriem, kam ir viltots paraksts vai kas ir viltoti, vai ir pazaudēti vai nozagti;
 • Viltota valūta – zaudējumi, kas radušies saņemot viltotu valūtu;
 • Biroji un iekārtojums – skatīt Īpašuma bojājumi

Elektronisko un kompjūternoziegumu polise sedz zaudējumus, kas bankai radīti šādos gadījumos:

 • Rīkojoties kļūdainas elektronisko datu ievades rezultātā;
 • Rīkojoties krāpšanas vai kompjūterprogrammas modifikācijas rezultātā;
 • Ļaunprātīga informācijas maiņa vai iznīcināšana;
 • Rīcība saistībā ar informācijas iznīcināšanu datorvīrusa iedarbības rezultātā;
 • Rīcība saistībā ar viltotu ienākošo komunikāciju vai viltotu izejošo datu pārraidi;
 • Rīcība, vadoties no viltotām verbālām instrukcijām.

Kredīta (plastikāta) karšu noziegumi sedz neautorizētu debeta un kredītkaršu izmantošanu vai tādu kredītkaršu izmantošanu, kas tikušas pazaudētas vai nozagtas, vai arī viltotu karšu izmantošanu.

Bankām un citām finansu institūcijām ir svarīga arī Profesionālā civiltiesiskā atbildība.

Finansu insitūcijām ir nepieciešama arī atbilstoša Direktoru un amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.