Pakalpojumi

Ekspertīze apdrošināšanas veidos > Īpašuma aizsardzība

Jūsu īpašums var tikt aizsargāts ar šādiem apdrošināšanas veidiem (lūdzu, vērsieties pie mums, lai noteiktu, kāds apdrošināšanas veids katrā konkrētā gadījumā būtu vispiemērotākais):

Īpašuma bojājumi

Īpašuma bojājumu apdrošināšana nodrošina segumu ēku un konstrukciju, mašīnu un iekārtu, krājumu un cita apdrošināmā īpašuma zaudējuma gadījumā. Ir iespējams izvēlēties nosaukto risku apdrošināšanu, kad īpašums tiek apdrošināts pret riskiem, kas minēti apdrošināšanas polisē, t.i. - uguns, dabas stihijas, ūdens, zādzība/laupīšana, trešo personu ļaunprātīga rīcība, vai visu risku apdrošināšanu, kad tiek apdrošināti visi pēkšņie un neparedzētie gadījumi, izņemot tos, kas ir minēti kā izņēmumi apdrošināšanas līgumā.

Iekārtu salūšana (saīsinājums angļu val. MB)

Mašīnas un iekārtas ir pakļautas specifiskam riskam, kas parasti nav iekļauts īpašuma apdrošināšanas polisēs: strāvas sprieguma svārstības, īssavienojumi, centrtieces/centrbēdzes spēks, motora pārdegšana, mehānismu salūšana, darbinieku kļūdas utml. Iekārtu salūšanas polise piedāvā segumu visu risku apdrošināšanai (izņemot tos, kuri minēti polisē kā neapdrošināti) mehāniskajām un elektriskajām iekārtām: ātrumkārbām, tvaika katliem, motoriem, ūdenssildītājiem, ģeneratoriem, strāvas sprieguma pārveidotājiem, elektrības sadales paneļiem, kabeļiem, transformatoriem, caurulēm, turbīnām, motoriem utml.

Elektroniskā datu aizsardzība (saīsinājums angļu val. EDP), visi riski

Elektroniskās datu aizsardzības visu risku polise nodrošina segumu elektroniskās datu apstrādes nefunkcionēšanas gadījumā jebkura iemesla dēļ (izņemot tos, kas minēti kā neapdrošināti), t.sk. darbinieku kļūdu rezultātā.

KASKO (brīvprātīgā automašīnu apdrošināšana)

KASKO apdrošināšana sedz automašīnas zaudējumus vai tai nodarītus bojājumus, kas radušies autoavārijas, dabas stihiju (vētra, plūdi, krusa, zibens), zādzības, vandālisma, ugunsgrēka u.c. negadījuma rezultātā.

Skatīt arī Obligātā Automašīnu Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Būvniecības visi riski (saīsinājums angļu val. CAR)/ Iekārtu uzstādīšanas visi riski (saīsinājums angļu val. EAR)

Būvniecības visu risku un iekārtu uzstādīšanas visu risku (CAR/ EAR) apdrošināšana sedz zaudējumus vai bojājumus, kas radušies saistībā ar būvniecību, iekārtu uzstādīšanu vai apdrošinātā īpašuma testēšanu. Segums ir „visu risku“, t.i. - polise sedz zaudējumus īpašumam, kas radušies būvniecības/iekārtu uzstādīšanas rezultātā visu pēkšņu un neparedzētu iemeslu dēļ, kas nav norādīti kā izņēmumi. Segums var ietvert arī:

  • Būvniecības/uzstādīšanas iekārtas; 
  • Būvniecības/uzstādīšanas mašīnas;
  • Esošās būves/konstrukcijas u.c. īpašumu;
  • Materiālus, kas tiek glabāti ārpus būvlaukuma;
  • Zaudējumus vai bojājumus, kuri radušies celtniecības darbu rezultātā, bet atklāti ekspluatācijas laikā;
  • Papildus izdevumus drupu novākšanai pēc apdrošināšanas gadījuma;
  • Apdrošinātā civiltiesisko atbildību izmaksāt kompensāciju par trešai personai nodarītiem miesas bojājumiem vai slimību vai arī par trešai personai piederošam īpašumam nodarītiem zaudējumiem/bojājumiem.

Skatīt arī Neiegūtās peļņas apdrošināšanu.

Kravas

Kravu apdrošināšana nodrošina segumu zaudējumiem, kas nodarīti precēm pārvadāšanas laikā, t.i. - kamēr tās tiek vestas ar ceļa, dzelzceļa, jūras, cauruļvadu vai gaisa transportu. Līdzīgi kā īpašuma apdrošināšanā, kravas var tikt apdrošinātas pret visiem riskiem (t.i. - segums ietver visus pēkšņus un neparedzētus gadījumus, izņemot tos, kas minēti kā neapdrošināti) vai nosauktiem riskiem (lielākajā daļā gadījumu – uguns, laupīšanas un ūdens risks). Dažos gadījumos kravu apdrošināšana var ietvert arī kravu uzglabāšanu, kas nav parastā tranzīta maršruta sastāvdaļa. Skatīt arī Kravu pārvadātāja atbildību (CMR).

Lidaparātu apdrošināšana

Aviācijas visu risku apdrošināšana sedz visus riskus (izņemot tos, kas norādīti kā neapdrošināti), kuri apdraud apdrošināto lidaparātu. Karš un terorisma risks (t. sk. pilsoņu karš, streiks, sacelšanās, sabotāžas akts, lidaparāta arests un nolaupīšana) nav apdrošināti, izņemot gadījumus, kad tiek iegādāta atsevišķa Aviācijas Kara apdrošināšanas polise. Skatīt arī Civiltiesisko atbildību aviācijā.

Jūras risku apdrošināšana

Ar jūras risku apdrošināšanu tiek apdrošināti kuģi pret zaudējumiem un bojājumiem, ko radījusi uzbraukšana uz sēkļa, nogrimšana, ugunsgrēks, sadursme un citi negadījumi, ko ietver apdrošināšanas polise. Kara un terorisma riski nav segti (t. sk. pilsoņu karš, streiks, sacelšanās, sabotāžas akts, kuģa arests un nolaupīšana) nav apdrošināti, izņemot gadījumus, kad tiek iegādāta atsevišķa Jūras risku Kara apdrošināšanas polise. Skatīt arī Civiltiesisko atbildību attiecībā uz jūras riskiem.

Izrietošie zaudējumi (angļu val. Consequential loss)

Izrietošie zaudējumi parasti tiek iegādāta kā papildinājums Īpašuma bojājumu un/vai Iekārtu salūšanas polisei un sedz netiešos (izrietošos) zaudējumus īpašumam, kas radušies kā sekas tiešam īpašuma bojājumam, kas apdrošināts ar īpašuma bojājumu vai iekārtu salūšanas polisi. Izrietošie zaudējumi iekārtu salūšanas rezultātā būtu, piemēram, uzglabājamo preču sabojāšanās, kuras cēlonis bija iekārtu salūšana.