Paslaugos

Draudimo rūšys > Žmonių apsauga

Šis draudimo paslaugų paketas yra skirtas apsaugoti Jūsų šeimos nariams ar įmonės darbuotojams. Įmonėms įvairios asmens draudimo rūšys tampa vis labiau aktualios ne tik kaip darbuotojų apsaugos, bet ir kaip jų motyvavimo priemonė. Įmonės dažnai pasirenka toliau išvardintus draudimo produktus kaip papildomas darbuotojų lojalumo skatinimo priemones. „Aon Baltic“ turi didelę patirtį kurti ir įgyvendinti įvairius su draudimu susijusius darbuotojų motyvavimo sprendimus.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų suteikia apsaugą tais atvejais, kai apdraustasis yra sužalojamas ar žūva dėl išorinių veiksnių sukelto staigaus ir netikėto kūno sužalojimo. Draudimu nuo nelaimingų atsitikimų nedraudžiamos ligos, sveikatos sutrikimai ir jų pasekmės – tai gyvybės draudimo objektas.

Nelaimingų atsitikimų draudimu gali draustis tiek pavieniai asmenys, tiek įmonės, norinčios apdrausti savo darbuotojus. Panašiai kaip ir sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų gali būti įmonės darbuotojų motyvavimo programos dalis.

Gyvybės draudimas

Gyvybės draudimu, skirtingai nei draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, apdraudžiami mirties atvejai, kai apdraustasis sutarties galiojimo laikotarpiu miršta dėl bet kokių priežasčių, įskaitant ligą, senėjimą, kitus sveikatos sutrikimus. Kai kuriose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, asmenims, apsidraudusiems gyvybės draudimu, yra taikomos mokesčių lengvatos.

Gyvybės draudimo sutartį dažniausiai sudaro dvi dalys:

 • gyvybės rizikos draudimas: garantuota draudimo išmoka apdraustojo asmens mirties atveju. Draudimo išmoka nemokama, jeigu asmuo išgyvena iki draudimo sutarties pabaigos,
 • investicinė/santaupų dalis, kuri išmokama neatsižvelgiant į tai, ar apdraustasis išgyveno iki draudimo sutarties pabaigos. Ši pinigų suma investuojama į įvairius vertybinius popierius. Apdraustasis gali pasirinkti tiek fiksuotųjų palūkanų (tradicinis kaupiamasis draudimas), tiek kintamųjų, negarantuotų palūkanų investicines priemones (investicinis draudimas).

Įmonės draudžia savo darbuotojus gyvybės draudimu, dažniausiai norėdamos užtikrinti savo darbuotojų lojalumą ir suteikti jiems apsaugą nelaimės atveju. Asmenys, individualiai besidraudžiantys gyvybės draudimu, siekia užtikrinti paramą savo šeimai nelaimės atveju ar sukaupti pinigų sumą tam tikriems gyvenimo atvejams (papildomai pensijai, vaikų studijoms ir pan.).

Pensijų draudimas

Pensijų draudimas artimas gyvybės draudimui. Tačiau, palyginti su įprastiniu gyvybės draudimu, pensijų draudimas yra gana specifinė draudimo rūšis tiek dėl savo paskirties, tiek teikiamos draudimo apsaugos. Pensijų draudimo tikslas yra sukaupti tam tikrą pinigų sumą, kol apdraustasis sulauks sutarto pensinio amžiaus. Pensijų draudime nėra nustatoma gyvybės draudimo suma, todėl, jei asmuo miršta nepasibaigus sutarčiai, jo paveldėtojams išmokama tik iki mirties sukaupta pinigų suma. Draudimo sutarčiai pasibaigus, sukaupta pinigų suma išmokama vienu kartu arba nustatytomis dalimis (anuitetas). Anuitetas (dar vadinama „Pensinė renta“) gali būti mokamas kaip fiksuota suma tam tikrą sutartą laikotarpį arba kaip pensija iki gyvos galvos (t.y. iki apdrausto asmens mirties). Kaip ir sudarius gyvybės draudimo sutartį, pensijos kaupimo periodu galima pasirinkti įvairias investavimo kryptis: fiksuotųjų palūkanų, kintamųjų palūkanų ir kombinuotąsias. Daugeliu atvejų pensijų draudimui taikomos mokesčių lengvatos.

Baltijos šalių pensijų draudimo sistemoje yra 3 asmens pensijos kaupimo pakopos:

 • 1 pakopa – privalomasis valstybinis socialinis draudimas – veikia lėšų perskirstymo principu, t.y. darbingo amžiau žmonės moka mokesčius, o šie perskirstomi ir išmokami pensinio amžiaus žmonėms.
 • 2 pakopa pasirenkama savanoriškai. Dalyvaujant 2-oje pensijos kaupimo pakopoje, dalis privalomojo valstybinio socialinio draudimo mokesčio nukreipiama į privačius pensijų fondus, valdomus pensijų kaupimo bendrovių arba gyvybės draudimo bendrovių. Lėšos kaupiamos ir investuojamos tol, kol asmuo sulaukia pensinio amžiaus, o tuomet išmokamos įstatymų numatytais būdais.
 • 3 pakopa pasirenkama savanoriškai. Šį draudimą siūlo privačios pensijų kaupimo bei gyvybės draudimo bendrovės.

Dažniausiai pensinio draudimo produktus įmonės naudoja darbuotojų motyvacijai ir lojalumui skatinti. Asmenys, besidraudžiantys pensijų draudimu privačiai, dažniausiai siekia sukaupti papildomą pensiją ir taip užsitikrinti finansinę gerovę senatvėje.

Sveikatos draudimas

Sveikatos draudimas atlygina apdrausto asmens kasdienes išlaidas sveikatos priežiūrai bei profilaktikai ir gydymo išlaidas ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju. Asmuo gali pasirinkti, kokiomis sumomis ir kokias išlaidas jis norėtų drausti. Išlaidos skirstomos į ambulatorinio ir stacionaraus gydymo, prevencines (masažas, fizioterapija, kineziterapija ir pan.), vaistų ir tvarsliavos, odontologo, optikos, vakcinacijos, ambulatorinės priežiūros nėštumo metu, sveikatingumo priemonių ir pan.

Sveikatos draudimui taikomos mokestinės lengvatos.

Pavieniams asmenims sveikatos draudimu apsidrausti gali būti sudėtinga ar brangu. Dažnai draudimo bendrovės sutinka apdrausti tik įmonių darbuotojus, kai draudėjas yra darbdavys, o draudimas galioja tik toje šalyje, kurioje apdraustieji gyvena ir moka pajamų mokesčius.

Tačiau yra draudimo bendrovių, kurios draudžia pavienius asmenis ir suteikia galimybę naudotis gydymo įstaigų paslaugomis tiek Europoje, tiek visame pasaulyje.

Kelionių draudimas

Kelionių draudimas – tai draudimo rūšių paketas, apsaugantis nuo kelionės netikėtumų. Draudėjas pats pasirenka, kokiomis draudimo rūšimis jis norėtų apsidrausti: būtinųjų medicininių išlaidų, nelaimingų atsitikimų, kelionės išlaidų (jei kelionė nutrūksta ar vėluoja), bagažo (jei jis prarandamas ar vėluoja) ir asmeninės civilinės atsakomybės draudimu.

Daugelis Lietuvoje veikiančių bankų kartu su kreditinėmis kortelėmis savo klientams teikia ir kelionių draudimo paslaugą.

Pagrobimo ir išpirkos reikalavimo draudimas

Pagrobimo ir išpirkos reikalavimo draudimas – labai specifinė ir konfidenciali draudimo rūšis, kurią gali pasiūlyti tik nedaugelis pasaulio draudimo bendrovių. Šis draudimas atlygintų nuostolį dėl išpirkų, jei jos buvo sumokėtos arba yra reikalaujamos mokėti šiais atvejais:

 • pagrobimas ir išpirkos reikalavimas: atlyginamos išpirkos, sumokėtos siekiant išlaisvinti tikrai ar tariamai pagrobtą apdraustą asmenį, jo šeimos narį ar svečią,
 • grasinimai susidoroti su asmeniu, jei nebus sumokėta reikalaujama išpirka: atlyginamos išpirkos, sumokėtos gavus grasinimų nužudyti ar sužeisti apdraustąjį, jo šeimos narį ar svečią,
 • neteisėtas asmens sulaikymas: atlyginamos apdraustojo, jo šeimos nario ar svečio netektos pajamos dėl neteisėto sulaikymo, taip pat derybų dėl sulaikytojo išlaisvinimo išlaidos,
 • grasinimai sugadinti/sunaikinti apdraustojo turtą, jei nebus sumokėta išpirka: atlyginamos išpirkos, sumokėtos gavus grasinimų fiziškai sugadinti ar sunaikinti apdraustojo produktą ar turtą, taip pat turtą, už kurį apdraustasis yra atsakingas. Ši rizika taip pat apima grasinimus paleisti kompiuterinį virusą, atskleisti komercines paslaptis, taip pat išplatinti informaciją, kad apdraustojo produktai yra ar bus užteršti ar užnuodyti.

Daugeliu atvejų pagrobimo ir išpirkos reikalavimo draudimu, neviršijant nustatytų draudimo sumų, apdraudžiama ir ši rizika:

 • apdraustojo, jo šeimos nario ar svečio žūtis arba kūno dalių netekimas pagrobimo, grasinimo susidoroti ar neteisėto sulaikymo metu ar bandant tai padaryti,
 • pajamų netekimas,
 • pasekminiai asmens finansiniai nuostoliai,
 • komercinių paslapčių atskleidimas,
 • asmens, laikinai pakeitusio pagrobtąjį arba sulaikytąjį, atlyginimas,
 • kompiuterinių virusų, kaip grasinimo sugadinti/sunaikinti apdraustojo turtą, padarinių, sukelti nuostoliai,
 • ryšių su visuomene konsultanto išlaidos,
 • vertėjo išlaidos,
 • asmens sargybinių, pasamdytų saugoti apdraustąjį, jo šeimos narius ar svečius, išlaidos,
 • reklamos/ryšių/įrašymo įrangos išlaidos, skirtos pagrobtajam ar sulaikytajam išlaisvinti,
 • atlygis už informacijos suteikimą, pateisinami mokesčiai, palūkanos, teisinės ir medicininės išlaidos,
 • derybų namuose išlaidos.