Paslaugos

Draudimo rūšys > Atsakomybės apsauga

Civilinės atsakomybės draudimo prireiks, jei dėl jūsų kaltės bus padaryta žala asmens gyvybei, sveikatai ar turtui, o nukentėjęs asmuo ar jo atstovai pareikalaus atlyginti patirtus nuostolius. Yra daugybė civilinės atsakomybės draudimo produktų, mes trumpai apžvelgsime dažniausiai taikomus.

Bendrosios ir produkto civilinės atsakomybės draudimas

Įmonės bendrosios (arba veiklos) civilinės atsakomybės draudimas atlygina žalą tretiesiems asmenims ar jų turtui arba žalą dėl aplinkos taršos, kilusią dėl tiesioginės įmonės veiklos, jei įmonė pagal galiojančius įstatymus yra pripažįstama kalta sukėlusi šią žalą (pvz., dėl įmonės teritorijoje kilusio ir išplitusio gaisro buvo sugadintas/sunaikintas šalia esantis trečiųjų asmenų turtas, žuvo/buvo sužaloti žmonės).

Įmonė (gamybos, prekybos, statybos, paslaugų teikimo) taip pat atsako vartotojui (užsakovui) už gaminių, atliktų darbų, parduotų prekių ar suteiktų paslaugų patikimumą ir kokybę. Galimi atvejai, kai pagamintas ar parduotas produktas ar suteikta paslauga gali padaryti žalos tiesiogiai vartotojui (jo sveikatai ar gyvybei) arba jo turtui, pvz., apsinuodijimas maistu, automobilio gedimas dėl netinkamos degalų kokybės ir pan. Tuomet nukentėjęs asmuo pareikš pretenziją dėl patirtų nuostolių atlyginimo. Jei pretenzija pagrįsta, žala atlyginama pagal produkcijos gamintojo (paslaugų teikėjo) civilinės atsakomybės draudimo sutartį.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas atlygina nuostolius trečiajai šaliai dėl įmonės darbuotojų netyčinio aplaidumo, neapdairumo, klaidų ir pan., kurių gali pasitaikyti jų profesinėje veikloje. Tačiau šiuo draudimu nedraudžiami nesąžiningi, nusikalstami, tyčiniai darbuotojų veiksmai. Tai kitos draudimo rūšies – nusikaltimų draudimo – objektas.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas skirtas įmonėms, vykdančioms profesinę veiklą: auditoriams, medicinos įstaigoms, notarams, advokatams, architektams, draudimo brokeriams, muitinės tarpininkams, turto vertintojams, antstoliams ir pan. Daugelyje šalių (taip pat ir Baltijos šalyse) šis draudimas yra privalomas nemažai daliai veiklos sričių.

Vadovų civilinės atsakomybės draudimas

Įmonių vadovai, atlikdami savo, kaip vadovų, pareigas, susiduria su tam tikra rizika, ir jiems gali tekti asmeniškai atlyginti trečiųjų asmenų (dažniausiai – akcininkų) patirtą žalą dėl netinkamo vadovo pareigų atlikimo. Net ir dėl nepagrįsto ieškinio patiriamos išlaidos teisinei gynybai tokioje byloje gali būti didelės.

Jei įmonė yra apsidraudusi vadovų civilinės atsakomybės draudimu, draudimo bendrovė atlygins įmonės vadovo finansinius nuostolius, patirtus trečiosioms šalims pateikus ieškinį dėl netinkamo vadovo pareigų vykdymo, taip pat teisinės gynybos išlaidas, jei vadovui tenka gintis dėl pareikšto reikalavimo atlyginti žalą.

Vadovų civilinės atsakomybės draudimo apsauga dažniausiai skirstoma į 2 dalis:

 • A dalis: apdraudžiami vadovų netinkamų veiksmų padariniai, kai pati įmonė negali atlyginti nuostolių už vadovus (neleidžia įstatymai, įmonė finansiškai nepajėgi ir pan.).
 • B dalis: atlyginamos pačios įmonės išlaidos, patirtos atlyginant tretiesiems asmenims vadovų veiksmais padarytą žalą.

Vadovų civilinės atsakomybės draudimu gali būti papildomai draudžiami darbo etikos pažeidimų atvejai: tikras ar įtariamas neteisėtas atleidimas iš darbo, nepriėmimas į darbą arba nepaaukštinimas pareigose, seksualinis priekabiavimas ar kt. persekiojimas, diskriminacija ir pan.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas atlygina nuostolius, kai darbdavys pripažįstamas kaltu dėl darbuotojo sužalojimo ar žūties, jo turto sugadinimo ar sunaikinimo. Draudimo išmoka mokama nukentėjusiam darbuotojui arba, jo mirties atveju, teisę į paveldėjimą turintiems įpėdiniams. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimu iki draudimo sutartyje nustatytos ribos taip pat gali būti draudžiami neturtiniai nukentėjusiojo nuostoliai. Šį draudimą įmonės Lietuvoje dažniausiai įsigyja, kad išvengtų nuostolių, gavę pretenzijų dėl neturtinės žalos, nes jų neatlygina „Sodra“.

Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas

Vairuotojų civilinė atsakomybė – tai atsakomybė tretiesiems asmenims už žalą, padarytą jų sveikatai, gyvybei ar turtui, naudojant apdraustą transporto priemonę.

Baltijos šalyse vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas, ir kiekvienas transporto priemonės savininkas privalo apdrausti savo transporto priemonę įstatyme numatytomis draudimo sumomis. Tačiau praktika rodo, kad įstatyme numatytų draudimo sumų ne visuomet pakanka padarytai žalai atlyginti, tada vairuotojui tenka pačiam padengti dalį nuostolių nukentėjusiajam. Tai ypač aktualu, kai nukentėjęs asmuo pareiškia pretenziją atlyginti jo patirtą neturtinę žalą (skausmas, stresas, išgyvenimai ir pan.), kuriai atlyginti įstatymų reikalaujamos draudimo sumos yra labai nedidelės. Todėl klientai neretai nutaria draustis ir savanorišku vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu.

Vežėjų sausumos keliais civilinės atsakomybės draudimas (CMR)

Vežėjo sausumos keliais civilinė atsakomybė apima:

 • atsakomybę dėl žalos kroviniui, numatytą 1956 m. gegužės 19 d. Ženevoje pasirašytoje tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR):
 • nenumatytam krovinio saugojimui,
 • nuostolius dėl prarastų pajamų, sugadinus/praradus krovinį ar jo dalį,
 • teisinio ginčų sprendimo su pretenzijos reiškėju sąnaudas,
 • eksperto, vertinančio nuostolius, sąnaudas.

CMR draudimu gali būti draudžiami kroviniai, už atlygį gabenami sausumos kelių transportu, kai krovinio krovimo bei jo gabenimo paskirties vieta yra skirtingose valstybėse, bent vienoje iš kurių buvo sudaryta vežimo sutartis. CMR draudimas neapima vežimo šalies viduje, taip pat vežimo, už kurį vežėjas negauna užmokesčio.

Skraidymo aparatų civilinės atsakomybės draudimas

Skraidymo aparatų civilinės atsakomybės draudimas atlygina trečiųjų asmenų pretenzijas dėl žalos, susijusios su oro transporto priemonės valdymu (pvz., keleivių sužalojimas ar mirtis), oro uostų patalpų valdymu, skrydžio metu naudojamais produktais ar teikiamomis paslaugomis.

Taip pat žiūrėkite: Skraidymo aparatų draudimas.

Vandens transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas

 • Frachtuotojo atsakomybė – apdraudžiama frachtuotojo atsakomybė laivo savininko ir kitų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
 • Prieplaukos operatoriaus atsakomybė – apdraudžiama prieplaukos operatoriaus atsakomybė dėl žalos vandens transporto priemonėms, esančioms jo žinioje ar jam patikėtoms (pvz., kateriui ar jachtai prisišvartavus prieplaukoje).
 • Laivų remonto įmonių atsakomybė – apdraudžiama laivų remonto įmonės atsakomybė dėl žalos remontuojamam laivui.
 • Uosto krovos kompanijų civilinė atsakomybė – apdraudžiama uosto krovos kompanijų civilinė atsakomybė dėl pakrovimo ar iškrovimo metu padarytos žalos laivui ar kroviniui.
 • Terminalo operatoriaus civilinė atsakomybė – apdraudžiama terminalo operatoriaus civilinė atsakomybė dėl žalos kroviniui, esančiam jo žinioje ar jam patikėtam saugojimo tikslais.
 • Uosto operatoriaus atsakomybė – apdraudžiama uosto operatoriaus atsakomybė dėl žalos laivams ir jų kroviniams, esantiems jo žinioje ar jam patikėtiems.
 • Laivų statybos įmonės civilinė atsakomybė – apdraudžiama žala laivo statybai naudojamoms medžiagoms, detalėms ir pastatytam laivui, taip pat laivo statytojo atsakomybė laivo savininkui, kol laivas bus pastatytas ir atiduotas savininkui.

Laivų savininkai ir frachtuotojai privalo būti apsidraudę „P&I“ (angl. Protection & Indemnity) draudimu, atlyginančiu trečiųjų asmenų patirtą žalą, susijusią su jų valdomu ar frachtuojamu laivu. „P&I“ draudimu dažniausiai draudžiama ši rizika: žala kroviniui ar jo praradimas, žala gamtai, žala laivo keleivių ar įgulos sveikatai, gyvybei ar turtui, žala, kilusi dėl laivų susidūrimo, liekanų pašalinimo po draudžiamojo įvykio išlaidos, bilieto neturinčių keleivių repatriacijos išlaidos.

Taip pat žiūrėkite: Vandens transporto priemonių draudimas.

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

Asmens civilinės atsakomybės draudimas atlygins trečiųjų asmenų (pvz., kaimynų) pretenzijas dėl netyčinės žalos jų sveikatai ar turtui, kuri kilo dėl apsidraudusio asmens, jo šeimos narių ar jo naminio gyvūno kaltės. Kai žalą padaro vaikas, nesulaukęs tam tikro sutartyje nustatyto amžiaus, tokia žala dažnai atlyginama net ir tuomet, jei buvo padaryta tyčia.