Paslaugos

Draudimo rūšys > Finansinių srautų apsauga

Draudžiamojo įvykio atveju įmonės finansinis stabilumas gali būti apsaugotas šiomis draudimo sutartimis (pasikonsultuokite su mumis  dėl Jums tinkamiausio draudimo):

Verslo nutrūkimo draudimas

Verslo nutrūkimo draudimu apdraudžiamos pajamos, kurių įmonė netenka, nutraukusi ar sulėtinusi savo veiklą, jei dėl turto arba įrenginių gedimų draudimu apdrausto įvykio (pvz., gaisro) buvo sugadintas ar sunaikintas įmonės turtas. Verslo nutrūkimo draudimas padengia:

 • pelną, kurį įmonė būtų uždirbusi, jei jos turtas nebūtų buvęs sugadintas ar sunaikintas,
 • fiksuotas sąnaudas, tokias kaip darbuotojų atlyginimai, bankų palūkanos ir pan., kurias įmonė patiria nepriklausomai nuo to, kad jos veikla yra sutrikdyta,
 • papildomas išlaidas, kurias įmonė patiria norėdama paspartinti prarasto turto atkūrimą ir atnaujinti veiklą.

Verslo nutrūkimas visuomet yra draudžiamas kartu su turto arba įrenginių gedimų draudimu ir gali atlyginti tik tų pačių arba siauresnės apimties rizikų sukeltą žalą.

Būsimojo pelno netekimo draudimas

Būsimojo pelno netekimo draudimas atlygina patirtus nuostolius tais atvejais, kai dėl statybos ar montavimo darbų draudimo sutartimi apdrausto įvykio vėluojama laiku pabaigti apdraustus statybos ar montavimo darbus. Apdraudžiami tokiu atveju patirti nuostoliai dėl sumažėjusios planuotos apyvartos ar padidėjusių darbo sąnaudų. 

Taip pat žiūrėkite: Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas.

Laidavimo draudimas

Laidavimo draudimas – tai rašytinis susitarimas, kuriuo laiduotojas (šiuo atveju – draudimo bendrovė) užtikrina laidavimo gavėjui (užsakovui), kad atlygins jo patirtus nuostolius, jei draudėjas (rangovas) neįvykdys arba netinkamai įvykdys savo prievoles užsakovui. Draudimo rinkoje Lietuvoje dažniausios šios laidavimo draudimo rūšys:

 • pasiūlymo laidavimas reikalingas prekių ar paslaugų pirkimo/pardavimo konkursų metu ir atlygina nuostolius, kuriuos patirtų pirkėjas (užsakovas), jei draudėjas (rangovas) atsiimtų savo pasiūlymą, atsisakytų sudaryti sutartį, nepateiktų sutarties atlikimo laidavimo ar laiku neatvyktų sudaryti sutarties,
 • atlikimo laidavimas garantuoja, kad laidavimo gavėjui (užsakovui) bus sumokėta laiduojama suma, jeigu draudėjas (rangovas, tiekėjas) neįvykdys sutartyje nustatytų savo pareigų,
 • išankstinio apmokėjimo laidavimas užtikrins, kad laidavimo gavėjas (užsakovas) atgaus įmokėtą avanso sumą, jeigu draudėjas (rangovas) neatliks sutartų darbų arba jeigu avansu sumokėti pinigai bus panaudoti ne pagal sutarties sąlygas,
 • garantinio laikotarpio laidavimas atlygins užsakovo nuostolius dėl draudėjo (rangovo) neįvykdytų įsipareigojimų draudimo sutartyje nurodytu garantiniu laikotarpiu.

Kreditų draudimas

Prekinių kreditų draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo (tyčinio vengimo atsiskaityti). Ši paslauga teikiama tiek vidaus, tiek eksporto rinkose dirbančioms įmonėms.
 

Įmonės interesas Problema, su kuria susiduria įmonė Sprendimo būdas
Pinigų srautų sureguliavimas Net ir dėl laikino pirkėjų nemokumo neretai kyla pinigų srautų problemų, įšaldomi įmonės pinigai, pritrūksta apyvartinių lėšų. Banko paskolos ar eksporto akredityvai kaip alternatyva dėl įvairių priežasčių (kainos, užstato) dažnai yra nepriimtini. Draudimo išmokos išmokėjimas padeda sureguliuoti pinigų srautus. Draudimo bendrovės veiksmai taip pat dažnai padeda nemažai uždelstų skolų išieškoti neteisminiu keliu.
Konkurencinis pranašumas Siekiant išvengti didesnės rizikos, dažnai vengiama pirkėjams (ypač naujiems) ilgesniam laikui atidėti mokėjimo terminus. Taip netenkama konkurencinio pranašumo, sykiu ir tam tikros rinkos dalies. Apdraudus prekinius kreditus, rizika perkeliama draudimo bendrovei. Šitaip įmonė gali pagerinti pardavimo sąlygas ir išplėsti savo rinką.
Debitorių mokumo tikrinimas Kai situacija rinkoje nestabili, pirkėjų finansinis pajėgumas gali smarkiai kisti. Tai ypač svarbu pradedant dirbti su naujais partneriais. Prieš prisiimdama riziką, draudimo bendrovė objektyviai įvertina prekybos su vienu ar kitu partneriu nemokumo riziką, pirkėjų mokumą. Rizika tampa valdoma ir prognozuojama. Sukuriama efektyvi kreditų portfelio valdymo sistema.
Rizikos išskaidymas Dauguma draudėjų savo veiklą orientuoja į vieną tam tikrą pramonės šaką, į ją taip pat sukoncentruota ir visa apyvarta Draudimo bendrovė išskaido prisiimtą riziką: apdraudžia skirtingus prekinių kreditų portfelius ir perdraudžia riziką

 

Draudimo produktai finansinėms institucijoms

Draudimo rinkoje yra nemažai specializuotų draudimo produktų, skirtų bankams ir kitoms finansinėms institucijoms.

Bankinės rizikos (angl. Banker’s Blanket Bond) draudimas – tai kompleksinis draudimas, apimantis šias draudimo rūšis:

 • Darbuotojų nesąžiningumas (angl. Employee Dishonesty/Crime). Draudžiami nesąžiningi, apgaulingi ar piktavališki banko darbuotojų veiksmai, siekiant padaryti bankui žalą arba gauti neteisėtos finansinės naudos.
 • Turtas patalpose ir transportuojamas turtas (angl. Premises and Transit). Draudžiamuoju turtu laikomi grynieji pinigai ar jų ekvivalentai, atstojantys pinigus ar kitą turtą, arba atstovaujantys piniginiams ar kitiems turtiniams interesams. Apdraudžiama turto vagystė, mistinis nepaaiškinamas dingimas, sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas, turtui esant banko patalpose, taip pat turto sugadinimas, sunaikinimas ar praradimas transportavimo metu.
 • Suklastoti čekiai ir vertybiniai popieriai (angl. Forged Cheques and Securities). Suklastotas parašas arba apgavikiškas padirbimas bet kokių banko išleistų arba banko apmokėt(in)ų dokumentų (čekių, vekselių ir kt.); nuostoliai, kilę dėl to, kad bankas įprastinėje savo veikloje naudojo vertybinius popierius ar kitas finansines priemones ir jie buvo suklastoti, padirbti, dingę ar vogti, o bankas apie tai nežinojo.
 • Pinigų klastotės (angl. Counterfeit Currency). Nuostoliai, kilę dėl to, kad bankas savo įprastinėje veikloje naudojo padirbtus grynųjų pinigų banknotus arba monetas, apie tai nežinodamas.
 • Biurai ir jų įranga (angl. Offices and Contents). Žala banko patalpoms ar jose esančiam turtui dėl vagystės/plėšimo ar bandymo apvogti/apiplėšti. Taip pat žr. turto draudimas.

Elektroninių ir kompiuterinių nusikaltimų draudimas (angl. Electronic and Computer Crime) atlygintų nuostolius, kilusius trečiosioms šalims neteisėtai pasisavinus/išeikvojus pinigus, naudojantis banko kompiuterinėmis sistemomis.

Apgavysčių, susijusių su kreditinėmis kortelėmis, draudimas (angl. Credit (Plastic) Card Fraud). Apdraudžiami nuostoliai, kuriuos patyrė kreditines ar debetines mokėjimo korteles išleidęs bankas, jei tokios kortelės buvo neteisėtai panaudotos – pamestos ar pavogtos, taip pat nuostoliai dėl suklastotų ar padirbtų kortelių, neva išleistų banko, naudojimo.

Bankams ir kitoms finansinėms institucijoms taip pat aktualus profesinės civilinės atsakomybės draudimas (angl. Professional Liability/Errors and Omissions). Šiuo draudimu apdraudžiami nuostoliai dėl darbuotojų neapdairumo, aplaidumo, klaidų ir pan. 

Finansinės institucijos taip pat turėtų pasirūpinti tinkamu vadovų civilinės atsakomybės draudimu (angl. Directors and Officers Liability), kuriuo apdraudžiama banko vadovų, valdybos ir tarybos narių asmeninė atsakomybė dėl netinkamo savo pareigų atlikimo.